Reacties Rijkswaterstaat

Onderstaande reactie is ontvangen naar aanleiding van een ingezonden klacht door een wijkbewoner, bij Rijkswaterstaat over de geluidsoverlast van de A12. Typerend is dat dit antwoord bij elke individuele klacht over de geluidsoverlast van de A12 qua inhoud al twee jaar van gelijke strekking is.

Samenvattend is dit het antwoord:
Door toename verkeer is er inderdaad meer geluid, met een nieuw wegdek wordt dit gereduceerd. Dit staat voor 2024 op de planning, maar door “Den Haag” is het budget verlaagd en is deze ingreep zeker met een jaar vertraagd.


Lees hieronder het de volledige reactie van het, op 14 mei 2021, ontvangen bericht Rijkswaterstaat.

Rijksweg A12 ter hoogte van uw woonwijk

Het laatste Tracébesluit voor de A12 bij uw woonwijk is door de toenmalige minister Eurlings in 2010 genomen, inclusief de te treffen geluidsmaatregelen. Hiermee was de verwachting dat tot circa 2020-2025 de geluidsituatie van de A12 te beheersen was.

Er zijn inderdaad meerdere klachten uit uw woonwijk gekomen. Maar Rijkswaterstaat heeft dankzij de geluidmonitoring van de afgelopen jaren geconstateerd dat er op de A12 ter hoogte van o.a. Gouda sprake is van dreigende overschrijdingen van de vastgestelde geluidproductieplafonds. Zeg maar de maximale vergunde geluidruimte.

Reden is de groei van het wegverkeer. Als gevolg hiervan is het toepassen van een aanvullende geluidmaatregel in onderzoek geweest. Het toepassen van een nog stiller type wegdek van tweelaags zeer open asfaltbeton is doelmatig gebleken. Met het toepassen van deze bronmaatregel is er geen sprake meer van dreigende overschrijdingen van de vastgestelde geluidproductieplafonds en wordt de geluidsbelasting met circa 1,5 tot 2 dB verlaagd. Hierdoor zou de geluidsituatie voor minimaal een periode van 10 jaar weer voldoen aan de wettelijk vereisten.

Hierdoor is het verhogen van de huidige schermen op dit moment niet aan de orde.

Voor het aanbrengen van dit stillere wegdek is het groot onderhoud van de A12 naar voren gehaald voor het jaar 2024.

Als gevolg van de Corona pandemie en de wettelijke snelheidsverlaging tot 100 km/u overdag is een lichte verbetering opgetreden in de geluidssituatie op de rijkswegen.

Helaas heeft Den Haag recent het budget van Rijkswaterstaat verlaagd voor de asfaltvernieuwing.

Dit heeft ook gevolgen voor het uitvoeringsjaar 2024. Deze moet worden uitgesteld en dat zal naar verwachting na 2025 liggen. Daar zijn wij niet gelukkig mee, aangezien wij een wettelijke taak hebben.

U kunt als bewoner een klacht indienen bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), de toezichthouder van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Voor wat betreft uw overige vragen, rijkswegen vallen onder de Wet milieubeheer en er geldt een geluidsnorm vanaf de 50 dB. Dat betekent dat de rijksweg als achtergrond ruis dikwijls hoorbaar zal zijn.

Bij de bouw van uw woning heeft de gemeente als bevoegd gezag er op toegezien dat de gevelwering voldoet aan de wettelijke eisen vanuit het Bouwbesluit. Als u met gesloten ramen klachten heeft, dan is het mogelijk dat uw dubbelglas en/of kierdichting rubbers gecontroleerd moeten worden. Door veroudering kan de werking tekort schieten.

Geluid langs rijkswegen | Rijkswaterstaat

Lees hieronder het de volledige reactie van het, op 22 november 2018, ontvangen bericht Rijkswaterstaat.

Geachte heer/mevrouw, U heeft een melding gedaan bij Rijkswaterstaat. Hartelijk dank hiervoor. 

Uw melding
Ik woon langs de A12 in Gouda, waar de snelheid afgelopen jaren is opgehoogd naar 130 km per uur. Nu reed ik dit weekend vanuit de Achterhoek naar huis en mocht ik overal maar 100 km, terwijl daar zoveel ruimte is. Hier klopt iets niet. Wij stikken hier in het fijnstof, er rijden ook nog vele smerige oude diesels. Ik vind dat ook alleen al om al die ongelukken tussen Nieuwerkerk- Gouda – Woerden te verminderen het over de gehele A12 langs bebouwde zones gewoon 100 km moet worden. Deze sluipmoord moet nu echt een halt toegeroepen worden….

Onze reactie
Algemeen uitgangspunt is dat er op autosnelwegen een maximumsnelheid van 130 km/h geldt waar dat kan. Er geldt alleen een lagere limiet waar dat nodig is vanuit oogpunt van veiligheid of milieu. Voor het gevraagde traject A12 is er op dit moment geen aanleiding om van dit uitgangspunt af te wijken en blijft dus de maximumsnelheid 130 km/h. Het besluit om op het traject A12 km 30 (Links) / km 28,4 (Rechts) tot km 33 de maximumsnelheid te verhogen van 120 km/h naar 130 km/h dateert van 6 december 2016. Aan dit besluit heeft ook een onderzoek naar luchtkwaliteit ten grondslag gelegen (Harmonisering maximumsnelheid – Onderzoek luchtkwaliteit wegtrajecten, RoyalHaskoningDHV, juni 2016).Conclusie uit dit onderzoek is:Uit de onderstaande tabel blijkt dat het verhogen van de maximumsnelheid op geen van de NSL-toetspunten op dit traject (potentiële) knelpunten veroorzaakt:de jaargemiddelde concentratie NO2 is op alle toetspunten binnen 1 km van het traject lager dan 38 μg/m3de jaargemiddelde concentratie PM10 is op alle toetspunten binnen 1 km van het traject lager dan 30,5 μg/m3Voor dit traject geldt dat de effecten van de snelheidsverhoging op luchtkwaliteit niet leiden tot een (potentieel) knelpunt voor luchtkwaliteit. Het traject A12 (Gouwe-Reeuwijk) is daarmee voor luchtkwaliteit inpasbaar in het programma verhoging maximumsnelheid 130 km/h. De luchtkwaliteit langs autosnelwegen wordt berekend met de NSL Rekentool (NSL staat voor Nationaal Samenwerkingsprogramma Lucht). Daarbij wordt gebruik gemaakt van standaardrekenmethodes. De NSL Monitoringstool is openbaar beschikbaar via www.nsl-monitoring.nl. Het RIVM valideert (ijkt) deze modelberekeningen regelmatig met metingen. De conclusie daarvan is dat de resultaten van de standaardrekenmethoden ruimschoots voldoen aan de (Europese) eisen. Daarnaast wordt de luchtkwaliteit jaarlijks gemonitord in het NSL. Mocht daaruit komen dat er onverhoopt toch sprake is van een overschrijding, dan voorziet het systeem van het NSL erin dat maatregelen worden genomen. De afgelopen jaren is, mede door succesvol (bron)beleid, de luchtkwaliteit in Nederland aanzienlijk verbeterd. Inmiddels worden – mede beïnvloed door de steeds strengere Europese emissie-eisen – overal langs autosnelwegen in Nederland de wettelijke grenswaarden gehaald. Uit de prognoses van het RIVM blijkt dat de concentraties NO2 en PM10 naar de toekomst toe verder zullen dalen.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
 Met vriendelijke groet,

Landelijke Informatielijn Rijkswaterstaat